STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng Nội dung
1 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn .pdf 3.21 MB
2 Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Đầu tư .pdf 4.22 MB
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội .pdf 0.16 MB
4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn, chứng từ .pdf 0.16 MB
5 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân .pdf 3.21 MB
6 Phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân .pdf 2.02 MB
TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555