Dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong quá trình đàm phán vốn vay

Ngày đăng: 09/11/2020

  • Khảo sát và mời các tổ chức Tài chính Ngân Hàng (TCTC) tham gia tài trợ vốn cho Dự án.
  • Đánh giá các bản chào tài trợ của các TCTC và phối hợp với Doanh nghiệp lựa chọn TCTC để tham gia đàm phán.
  • Hỗ trợ Doanh nghiệp cung cấp thông tin về hồ sơ vay vốn và giải trình các nội dung liên quan đến hồ sơ vay vốn cho các TCTC.
  • Hỗ trợ Doanh nghiệp đàm phán văn kiện tín dụng với các TCTC và các cơ quan quản lý liên quan.
  • Hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục phê duyệt văn kiện tín dụng.
  • Đầu mối làm việc và phối hợp với Doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của đơn vị bảo lãnh khoản vay cho đến khi được cấp chứng thư bảo lãnh (trong trường hợp có yêu cầu bảo lãnh).

Dựa trên phạm vi công việc được trao đổi và xácđịnh giữa S.U.N Việt Nam cũng như thời gian và kĩ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ, S.U.N Việt Nam đề xuất mức phí dịch vụ cho dịch vụ Hỗ trợ pháp lý trong đàm phán vốn vay cho Doanh nghiệp trên cơ sở các hợp đồng cụ thể.

Ngoài phí dịch vụ pháp lý, những chi phí phụ (như chi phí đi lại, điện thoại, thư từ...) phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cũng sẽ được chi trả bởi Doanh nghiệp dựa trên mức phí thực tế phát sinh.

TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555