THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ngày đăng: 10/11/2020

CÂU HỎI: Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2012 hoạt động theo loại hình TNHH 2 thành viên trở lên. Tôi giữ chức vụ là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật. Xin cho hỏi: - Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này? - Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này là ai?

TRẢ LỜI:

Về vấn đề trên, Khoa Tín xin được tư vấn cho anh như sau:

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 2, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

"2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu."

Như vậy đối với trường hợp của anh, người có thẩm quyền ký văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu trong Biên bản họp Hội đồng thành viên đi kèm với hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

TOP
(84 4) 3766 0555
(84 4) 3766 0555